Mõni aeg tagasi Tallinna tootmisettevõttes. Töötaja käivitas tõsteseadme kolleegi nägemata. Kolleegi käsi jäi tõsteseadme hammasrataste vahele ...

Selliseid õnnetusi saab reeglina vältida ohutusse töökeskkonda panustades. Antud juhul näiteks õigeaegse juhendamise ja juhenditest kinnipidamisega.

Iga päev juhtub keskmiselt 13 tööõnnetust ja ligi viiendik tööõnnetustest põhjustab töötajale raske kehavigastuse või eluohtliku seisundi. Lisaks on tööõnnetustel selge majanduslik mõõde. 2015. aastal oli tööõnnetuse tõttu võetud töövõimetuslehe keskmine pikkus 22 päeva ning kaotatud töötundide koguhulk ligi 1,1 miljonit.

Tööõnnetustega seoses kaotatud töötunnid

Eelmisel aastal viis Tööinspektsioon tööohutuse ja töötervishoiu kontrolli läbi 3836 ettevõttes ja tuvastatas 17 611 rikkumist. Iga tööohutusest möödavaatamine on risk nii töötajate tervisele kui ka ettevõtte kasumlikkusele. Näiteks on Sotsiaalministeeriumi andmetel ühe tööõnnetuse keskmine kulu ettevõttele (2012. aasta statistikale tuginedes) 1137 eurot. Seega on tööandja jaoks kokkuhoid tööohutuselt vaid näiline ning probleemid saabuvad ühes tööõnnetustega.

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri andmetel toob iga läbimõeldult töökeskkonda panustatud euro tagasi 2,50 – 4,80 eurot.

Kolmandiku raskete tööõnnetuste taga puudulik väljaõpe ja juhendamine

Tööinspektsiooni töötajate hinnangul oli mullu lausa 38% juhtudel raskete või surmaga lõppenud tööõnnetuse üheks põhjuseks töötajate puudulik väljaõppe ja juhendamine. Statistika kohaselt on suurimas ohus äsja tööelu alustanud noored ning töökohta vahetanud inimesed, kes ei ole uusi töövõtteid veel omandanud. Nendega toimub 35% kõigist tööõnnetustest.

Olukorda saab ja peab parandama ning juhtiv roll on siin tööandjatel, kes teevad töökeskkonna ohutust puudutavaid otsuseid.

Kuidas olukorda leevendada?

Eelnevas lõigus esitatud statistikale tuginedes on tõhusaks lahenduseks juhendamise ja väljaõppe parendamine.

Tulemuslikus ja pika perspektiiviga ettevõttes on uuel töökohal alustavale inimesele korraldatud:

- sissejuhatav juhendamine;
- esmajuhendamine;
- vajadusel väljaõpe;
- ja hiljem vajadusel ka täiendjuhendamine.

Mida see praktiliselt tähendab?

Sissejuhataval juhendamisel tutvustatakse töötajale töökorraldust ning vastavaid eeskirju, ohutut töötamist, töötaja kohustusi ja õigusi, töökeskkonna hoidmist ning antakse juhiseid õnnetusohu või tööõnnetuse korral käitumiseks.

Esmajuhendamine viiakse läbi juba töökohal. Selle käigus tutvustatakse ohutusjuhendeid tehtava töö ja kasutatavate seadmete kohta, vajalikke kaitsevahendeid, õigeid tööasendeid ja –võtteid, esmaabiavahendite asukohta, ohumärguandeid ning evakuatsioonipääsude ja –teede asukohta.

Väljaõpe on juhendamise käigus saadud teadmiste praktilise kasutamise omandamiseks. Sel ajal töötab uus töötaja kogenud töötaja juhendamisel. Väljaõppe võib jätta korraldamata ainult siis, kui töötaja on töötanud eelnevalt samalaadsel tööl, tunneb ohutuid töövõtteid või kui tema töö laad seda ei nõua. Tavalised on igas töökeskkonnas ikka mingeid erisusi ja seetõttu on otstarbekas väljaõpe korraldada, kuid tulenevalt uue töötaja eelnevast kogemusest võib väljaõppe kestus olla lühem.

Täiendjuhendamine tuleb korraldada juhul, kui miski tööga seoses on oluliselt muutunud. Näiteks vahetatakse töövahendeid või ülesandeid, töötaja on olnud pikalt töölt eemal või põhjustanud tööõnnetuse või ohtliku olukorra. Täiendjuhendamise sisu ja mahu määrab tööandja.

Kasu tööandjale

Tööandja jaoks on lisaks töötajate tervisele oodatud tulemusteks näiteks:

- uute töötajate kiirem sisseelamine ja areng;
- ladusam töövool ja kõrgem tootlikkus;
- püsivam ja vilunum töötajaskond;
- parem maine ning lihtsam uute töötajate leidmine;
- kõrgem töökvaliteet ja klientide rahulolu.

Kokkuvõttes on turvalisem töökeskkond nii töötajate kui ka tööandjate huvides, kasulik ja kasumlik ning sünnib tööandja vedamisel koostöös töötajatega. Kunagi ei ole liiga vara sellega alustada või jätkata ning iga läbimõeldud samm ohutuma töökeskkonna nimel on tark investeering.

Täiendavat infot ja selgitavaid artikleid leiab portaalist www.tööelu.ee ning lisainfot saab küsida töökeskkonna konsultandilt helistades Tööinspektsiooni töökeskkonna nõustamise osakonda või kirjutades aadressil ti@ti.ee.

Juhendamine võtab hetke, tööõnnetus võib võtta elu